Jeugdpreventie

Geen alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar!

 

Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren.
Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/10.
In essentie zegt de wetswijziging het volgende:
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan –16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn,….
Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan –18-jarigen (cf bestaande wetgeving).
Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Met deze wetswijziging, die voorzien was in het Nationaal Alcohol Actie Plan, wordt een duidelijke gezondheidsboodschap gegeven die gericht is op het uitstellen van de beginleeftijd waarop alcohol mag worden gedronken in publieke plaatsen. De communicatie over de leeftijdsgrenzen wordt hiermee eenvoudiger: geen alcohol onder de 16 jaar, niet op café, maar ook niet langer in de supermarkt of nachtwinkel. Deze regelgeving ondersteunt de verschillende wetenschappelijke argumenten om alcoholgebruik bij jongeren uit te stellen.

Deze wetswijziging heeft ook als gevolg dat in drankautomaten ( waarbij geen 'menselijk' toezicht mogelijk is) geen alcohol meer mag verkocht worden.

Hopelijk is deze wetgeving een steuntje in de rug is om een groter maatschappelijk draagvlak te creëren bij jongeren en ouders, maar ook in de horeca en de sociale omgeving, voor een samenleving die alcoholgebruik door kinderen en jongeren als niet vanzelfsprekend beschouwt. Streefdoel is dat alle betrokkenen het niet-gebruik van alcohol door kinderen en het uitstellen van de beginleeftijd van jongeren ondersteunen.

 

Beslisingsboom bij het voorschrijven van benzodiazepines ( en z-benzodiazepines) aan illegale druggebruikers.

 

Deze beslisingsboom heeft als bedoeling richtinggevend en ondersteunend te zijn bij het voorschrijven van BZD. Deze beslisingsboom vat samen wat voor de gemiddelde patiënt wetenschappelijk gezien het beste beleid is. Het kan echter voorkomen dat de arts samen met de patiënt verantwoord en beredeneerd een andere beste keuze maakt.

Wenst u graag een afprint van deze beslisingsboom mail dan naar Caroline.costers@knokke-heist.be
Een exemplaar wordt u dan opgestuurd.

 

Als je ouder drinkt

 

Kinderen van ouders met een alcoholprobleem (KOAP) schamen zich vaak of voelen zich schuldig. Als ze begrijpen wat er aan de hand is, hebben ze daar iets minder last van. Ze kunnen het onvoorspelbare gedrag van hun drinkende ouder ook beter plaatsen.

Daarom ontwikkelde VAD/De DrugLijn een nieuw info- en doeboekje 'Als je ouder drinkt'.

Aan de slag metAls je ouder drinkt’

Jongeren tussen 14 en 18 kunnen het als zelfhulpboekje gebruiken.
Wat vindt de jongere in dit boekje?

 • concrete tips;
 • doe-opdrachten;
 • antwoorden op vaak gestelde vragen:
  • Wanneer is alcohol een probleem?
  • Hoe ga ik om met mijn gevoelens?
  • Krijg ik later ook problemen met alcohol?

En dit alles op maat van de jongeren: in duidelijke taal en een hip kleedje.

Maar ook voor een eerstelijnswerker, leerkracht,...is het een handig werkinstrument binnen een individuele begeleiding of ondersteuning.
U kunt bijvoorbeeld:

 • de jongere vragen om zelf een opdracht te maken, die u samen met de jongere overloopt;
 • de opdrachten tijdens contactmomenten samen met de jongere invullen.

Wat met kinderen jongeren dan 14 jaar vraagt u zich misschien af? In de loop van 2010 mag u ook voor hen een info- en doeboekje verwachten!

Wenst u graag een aantal exemplaren te bestellen van dit boekje, dan kan dit op; caroline.costers@knokke-heist.be

 

Product in de kijker; cocaïne

 

Pintjes,peukjes,jointjes,bollen,pillen,poeders,...Je zou van minder een punthoofd krijgen.
Welke zijn legale en illegale drugs?Hoe en waarom worden ze gebruikt? Wat zijn de risico's? Wat zegt de wet?
In deze katern zetten we telkens een ander product in de kijker.
Deze nieuwsbrief is dit 'cocaïne'

Wat is het?
Cocaïne is een opwekkende stof die gewonnen wordt uit de bladeren van de cocastruik (Erythroxylon coca). Na chemische bewerking verkrijgt men een fijn kristalachtig wit tot geelachtig poeder met een bittere smaak.

Manieren van gebruik
Cocaïne wordt meestal gesnoven.Gewone cocaïne roken is bijna onmogelijk (omdat het een zoutvorm is die pas bij heel hoge temperaturen verdampt). Cocaïne kan wel worden gerookt als het poeder eerst wordt omgezet in een basische vorm: crack (ook wel ‘gekookte coke’ genoemd). Als crack gerookt wordt in een waterpijp of een speciaal crackpijpje, dan wordt dit ‘basen’ genoemd.Als de cocaïne in water opgelost wordt, kan ze ingespoten worden.

Waarom wordt cocaïne gebruikt?
Cocaïne werkt stimulerend op de hersenen. Bruisende energie, euforie, een gevoel van opwinding (ook seksuele gevoelens) en grote helderheid zijn de eerste effecten. Cocaïne is een drug die vaak gebruikt wordt om te kunnen presteren: je voelt je sterk, actief, spraakzaam en vol zelfvertrouwen. Je kan inspanningen langer volhouden zonder honger, dorst of vermoeidheid te voelen.

Risico's van cocaïnegebruik
Op korte termijn
Het nadeel van het kunnen leveren van inspanningen zonder vermoeidheid, honger of dorst te voelen, is dat je niet merkt dat je je lichaam overbelast en dat dit tot uitputting kan leiden. Op het moment van gebruik kunnen hartkloppingen, bloeddrukstoornissen en zelfs een hartaanval optreden. Cocaïne kan roekeloos gedrag veroorzaken. Dat kan leiden tot risico’s in het verkeer, onveilig vrijen, enzovoort.

Op lange termijn
Door het wegvallen van remmingen kunnen coke-gebruikers agressief worden. Door regelmatig of overmatig te gebruiken, kunnen angsten en waanvoorstellingen ontstaan (bijvoorbeeld beestjes over de huid zien kruipen). Gebruikers voelen zich op de duur rusteloos en opgejaagd en krijgen regelmatig last van neusbloedingen. Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan en de kans op een hartaanval stijgt naargelang je meer en langer gebruikt.

Afhankelijkheid
Strikt genomen word je niet lichamelijk afhankelijk van cocaïne. Eens de coke uitgewerkt, moet het lichaam echter wel zwaar recupereren. Het tekort aan slaap en eten moet worden ingehaald. Ook raakt je lichaam op de duur gewend aan cocaïne en heb je steeds meer nodig om hetzelfde effect te ervaren. Cocaïnegebruik kan tot een sterke geestelijke afhankelijkheid leiden. Wie lang of veel gebruikt, raakt oververmoeid en kan zich erg depressief gaan voelen. Een tijdje na het gebruik slaat het geluksgevoel om in een diepe neerslachtigheid en om die negatieve gevoelens weg te werken, grijp je makkelijk naar een nieuwe dosis. Als iemand vaker en/of meer cocaïne gaat gebruiken, dan is dat vaak om het zelfvertrouwen op te krikken. Sterker nog: je kan al vlug het gevoel krijgen dat je geen onzekere situatie meer aankan zonder cocaïne. Het vervelende daarbij is dat onzekerheidsgevoelens toenemen naarmate je vaker gebruikt. Zo kan je in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Wetgeving
Volgens de wet uit 1921 die nog steeds geldt, zijn het bezit, de verkoop, de aankoop en de invoer van elke drug, dus ook van cocaïne, verboden. Ook iemand de gelegenheid bieden om cocaïne te gebruiken is strafbaar. De wet zegt niet uitdrukkelijk dat gebruik strafbaar is, maar vermits gebruik ook het bezit van drugs inhoudt, wordt gebruik via een omweg bestraft.

 

Is cannabis roken met een waterpijp gezonder?

 

Vaak wordt gedacht dat het gezonder is om cannabis te roken met een waterpijp dan om een joint te blowen. Een waterpijp koelt de rook af en vermindert op die manier de schade aan de longen door de hitte.

Toch is het roken van een waterpijp net als blowen schadelijk voor je longen. Zo verminderen de hoeveelheid teer en andere schadelijke stoffen in de rook die je inademt niet met een waterpijp.
Het water houdt gedeeltelijk de nicotine tegen, maar niet de teer en de CO.
Bij een waterpijp moet je ook sterk inhaleren en bereikt de tabaksrook dieper de longen.
Daarnaast filtert een waterpijp een deel van de THC uit de cannabisrook, zodat gebruikers geneigd zullen zijn om meer cannabis te roken dan dat ze zouden doen zonder waterpijp. Dit doet een eventueel positief effect weer teniet, aangezien meer roken meer afzetting van teerdeeltjes in de longen betekent.

Het is dus onjuist te denken dat een waterpijp gezonder is! Het is dus zeker niet de oplossing om problemen aan de luchtwegen te voorkomen.

 

Preventiedienst

 

€ 400 subsidie

 

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan preventie en dit reeds op jonge leeftijd; het kan immers probleemgedrag op latere leeftijd voorkomen.
Elke school binnen de gemeente heeft recht op een jaarlijkse tussenkomst van € 400 voor het organiseren van een activiteit, vorming, aankoop materiaal,…

Voorwaarden voor deze subsidie zijn;

 • De kosten dienen gerelateerd te zijn met projecten rond preventie en/of specifieke sociale vaardigheden vb drugpreventie, overlastpreventie ( geweld, pesten,…).
 • De aanvraag voor tegemoetkoming moet vooraf ingediend worden bij de Preventiedienst (minimum 3 weken). Indien het college de aanvraag goedkeurt worden de kosten vergoed.

Op deze manier hoopt het gemeentebestuur de scholen een duwtje in de rug te geven voor het voeren van een bewust beleid inzake preventie- en gezondheidsopvoeding.
Deze subsidie staat los van het van de aangeboden didactische materialen voor de projecten ‘Gat in de Haag’ en ‘Contactsleutels’.

 

Aanbod workshops

 

Kleuter- & Basisonderwijs

 

M.E.G.A. project:

M.E.G.A staat voor ‘Mijn eigen goed antwoord’. Het project wil kinderen van het vijfde/zesde leerjaar basisonderwijs weerbaarder maken tegen risicogedrag in het algemeen en misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder ( voornamelijk aandacht voor alcohol & tabak).

De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en provocaties en het efficiënt leren contacteren van geëigende hulpverleningsinstanties.

Het gat in de haag:

Het gat in de haag is een preventieprogramma dat zich richt naar kleuters en de eerste graad van het lager onderwijs. Het programma heeft de bedoeling de sociale vaardigheden van kleuters te ontwikkelen.

Door ‘het gat in de haag’ kijkt de leerling naar de kleine groenten van een moestuin. Doorheen de belevenissen van wortel, tomaat en de anderen heeft De Sleutel de sociale vaardigheden of ‘lifeskills’ verweven. Het woordje ‘drugs’ komt niet voor in het boek.

De verhalen van ‘Het gat in de haag’ zijn op niveau van derde kleuterklas, eerste en tweede klas geschreven. Door icoontjes naast elke paragraaf te gebruiken, kan de leerkracht het verband leggen met de basisvaardigheden die de Sleutel in een inleiding beschrijft, een keuze maken, kritisch denken, een positief zelfbeeld vormen, met je gevoelens omgaan, leren uit fouten, hulp geven en vragen, nadenken over goed en slecht.

Contactsleutels:

Dit programma is reeds verschillende jaren ingevoerd in de lagere scholen van Knokke-Heist. Dit programma wordt gegeven aan de leerlingen van de tweede en derde graad. De lessen hebben een dubbele impact: de kinderen leren sociale en persoonlijke vaardigheden aan, oefenen deze en passen ze toe. Anderzijds leert de leerkracht samen met de kinderen dat het veilige klimaat in de klas iets is dat je kunt vastgrijpen en veranderen. De activiteiten aangeboden in de werkmap contactsleutels kan de leerkracht zelf plannen en inroosteren. Het beste resultaat wordt uiteraard verkregen door een doelgerichte aanpak waar de hele school aan meewerkt.

Informatiesessies:

De Preventiedienst speelt graag kort op de bal bij vragen vanuit de scholen.
Op vraag van de scholen kunnen informatiesessies voor ouders, leerkrachten,leerlingen… worden georganiseerd op maat rond diverse thema’s (cyberpesten, graffiti, diefstal,….)

Suggesties rond andere thema’s of werkvormen zijn altijd welkom.

 

Secundair onderwijs

 

Choose life:

Dit is een workshop drugpreventie voor het secundaire onderwijs.
Deze wordt gegeven door de preventiewerkster en de drughulpverleenster in de klas ( maximum van 20 leerlingen) en duurt 1 of 2 lesuren.

Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij verschillende vormen van gebruik en ligt de nadruk op eigen keuzes maken.

Gokken:

Nieuw dit jaar in het aanbod is dat de Preventiedienst het thema gokken in de kijker stelt.
Hiervoor wordt aan de leerkracht zelf een pakket aangeboden om mee aan de slag te gaan in de klas.
Dit bevat een jeugdige film over gokken ( cfr poker), bijkomend campagnemateriaal ( affiches en evt andere) en een begeleidingsmapje voor de leerkrachten.

Vanzelfsprekend kan hiervoor ook ondersteuning gevraagd worden aan de Preventiedienst.

Informatiesessies:

De Preventiedienst speelt graag kort op de bal bij vragen vanuit de scholen.
Op vraag van de scholen kunnen informatiesessie voor ouders, leerkrachten,leerlingen… worden georganiseerd op maat rond diverse thema’s (cyberpesten, graffiti, diefstal,….).

Suggesties rond andere thema’s of werkvormen zijn altijd welkom.